Asistență socială

Acte necesare depunerii ajutorului social

– Acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naștere /cãsãtorie/ deces, hotãrâre judecãtoreascã de divorț, livret familie) – original și copie;

– Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizație persoană cu handicap, adeverințã de salariu, declarație de la notar cu privire la venituri);

– Adeverințã Agenția Județeanã de Ocupare a Forței de Muncã TRIMESTRIAL — persoana aptã de muncã este în cãutarea unui loc de muncã și nu a refuzat nejustificat un loc de muncã/ curs de calificare);

– Adeverințã privind starea sãnãtãții (certificate medicale din care sã rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate);

– Cerere și declarație privind veniturile (tipizate)

– Adeverință privind veniturile realizate supuse impozitării eliberată de Administrația Financiară-Primărie-

– Dosar cu șină

– Adeverință Registru Agricol (Primărie)

– Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local

Dovada privind componența familiei se face cu urmãtoarele acte, în copie:

– buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetãțenilor români;

– documentul de identitate, pașaport sau, dupã caz, permis de ședere temporarã, permis de ședere permanentã, cartea de rezidențã, cartea de rezidențã permanentã, eliberate de autoritãțile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetãțenilor strãini sau apatrizi.

– certificatele de naștere ale copiilor;

– livretul de familie;

– certificatul de cãsãtorie;

– hotãrârea definitivã de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care sã rezulte cã un membru al familiei urmeazã o formã de învãțãmânt ;

– acte din care sã rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;

– dupã caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Persoanele apte de muncã ce nu realizeazã venituri din salarii sau din alte activitãți trebuie sã prezinte:

– adeverințã cã sunt în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncã, pentru încadrare în muncã și nu au refuzat un loc de muncã.

Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului pentru salariați

ACTE NECESARE DOSAR (în copie)

-cerere tip- (Anexa 1);

-documente identitate părinți;

-certificat căsătorie;

-certificate de naștere ale tuturor copiilor- original și copie;

-extras de cont pe numele solicitantului;

-dosar cu șină.

-adeverința tip – (Anexa 2), eliberatã de cãtre angajator, din care sã reiasã îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an înainte de nașterea copilului); Observație: adeverințã tip – format nou (Anexa 2) mentioneazã și numãrul de zile lucrate, concediu medical și de odihnã pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

– decizia sau adeverința eliberatã de cãtre angajator din care sã rezulte reluarea activitãții sau, dacă se solicită direct stimulent, să rezulte obținerea de venituri impozabile.

ATENȚIE! – la depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinți și ale copiilor în ORIGINAL!!!

Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru alocația de susținere a familiei, pentru familiile care au în intreținere copii minori și care au un venit net de până la 530 lei/membru de familie:

-livretul de familie, completat la zi (de către Serviciul Stare Civila) – copie și original;

-cărți/buletine de indentitate ale părinților (copie și original);

-Certificat atestare fiscală (DEFPL Iași pentru bunurile aflate în proprietate) pentru anul anterior depunerii cererii

-certificatul de cãsãtorie al pãrinților (copie și original);

-certificate de naștere ale copiilor minori și cãrți de identitate (după caz);

-adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de șomaj / ajutor social / declarație notarialã din care să reiasã faptul cã nu se realizeazã venituri, pentru luna anterioarã depunerii cererii, în adeverințele de salariat fiind necesar sã se menționeze și dacã solicitanții beneficiazã sau nu de bonuri de masã;

-cupon pensie de intreținere, dacã este cazul;

-cupon alocație de stat/extras de cont;

-adeverințã bunuri de la administrația financiarã (terenuri, autoturisme etc), dacă este cazul;

-adeverințe de elev pentru copiii de vârstă școlară, în care să se menționeze dacă minorii repetă anul școlar și motivul, dacă este cazul; pentru copiii care repetă anul din motive medicale, se va atașa copie certificat medical;

-hotărâre de plasament familial, dacă este cazul;

-hotărâre judecătorească definitivă de divorț, certificat de deces sau adeverință de la penitenciar pentru soțul arestat, dacă este cazul;

-certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii și/sau adulți, dacă este cazul;

-copie contract locuință;

-2 dosare de încopciat.

Atenție! În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerate familie beneficiara după noua lege, vor fi prezentate și documente referitoare la componența familiei și venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.

Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

ACTE NECESARE DOSAR:

-dosar cu șină,

-cerere completată și semnată de reprezentantul legal al copilului;

-originalul și copia certificatului de naștere al copilului;

-actul de identitate al reprezentantului legal;

-documente din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și orice alte documente justificative, după caz;

-dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, cont IBAN de la bancă.

În situația în care pãrinții nu sunt cãsãtoriți, se solicit prezența ambilor pãrinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Alocația de stat pentru copii – pentru copiii nãscuți în U.E.

– CERTIFICAT NAȘTERE COPIL – copie și original

– BULETINE/CĂRȚI IDENTITATE PĂRINȚI – copie și original;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacã se dorește plata în cont bancar);

– Dosar șină;

– Formularul E 411/Adeverințã de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a nãscut copilul) sau adeverințã de salariat cu menționarea datei angajãrii pentru pãrințîi care lucreazã în România.

În situația în care pãrinții nu sunt cãsãtoriți, se solicită prezența ambilor pãrinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei

– copii dupã BI-CI;

– certificatele de naștere ale copiilor;

– certificatul de cãsãtorie;

– hotãrârea definitivã de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã sau, dupã caz, le-au realizat în luna anterioarã solicitãrii dreptului (de exemplu cerere depusă în luna octombrie 2014 va fi completată cu

veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu mențiunea dacă beneficiazã sau nu de bonuri de masã), sau activitați independente;

– indemniții de șomaj, pensii, indemnizațîi speciale, indemnizația-stimulentul pentru creșterea copilului, indemnizația lunarã pentru persoanele cu handicap, alocațiile de stat pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activitãți agricole, alte drepturi etc.

Categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

– sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei;

– bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

– ajutoarele de stat acordate producãtorilor agricoli;

– bursele de studiu și cele sociale, precum și bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socialã “Bani de liceu”;

– veniturile obținute din activitãțile cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãți cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

3. Acte de proprietate/chirie –copie xerox dupã actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosințã, pentru titular viză obligatorie pe buletin

4. Factura de la furnizorul de agent termic/gaz metan/energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încãlzirea locuinței cu gaz metan, energie electricã, energie termicã

Obs. Studenții întreținuți de pãrinți și care locuiesc separat de aceștia, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, conform art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011.

Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar pãrinții locuiesc la alte adrese și care nu contribuie la întreținerea minorului, trebuie sã aibã instituitã mãsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt considerați în întreținerea pãrinților naturali.

Termen pentru depunere: pentru a beneficia pentru luna noiembrie data limită este de 20 noiembrie. După data de 21 octombrie până pe data de 20 a lunii decembrie dreptul se stabilește pentru luna decembrie.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI:

1. Comunicarea în scris a modificãrilor cu privire la componența familiei;

2. Comunicarea în scris a modificãrilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe proprie rãspundere, însoțitã de actele justificative, la sediul DAC Iași.

Aceastã obligație este imperativã, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna urmãtoare producerii modificãrii.

Nedeclararea corectã a componeneței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintã infracțiune și va fi în mod obligatoriu sesizatã organelor de urmãrire penalã.

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza:

1. accidentelor de muncã și bolilor profesionale, conform legii;

2. neoplaziilor și celorlalte boli prevãzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010;

3. bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legãturã cu munca în raport cu gradul de reducere a capacitãțîi de muncã invaliditatea este:

1. de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãțîi de muncã și a capacitãțîi de autoîngrijire;

2. de gradul ÎI caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãțîi de muncã, cu pãstrarea capacitãțîi de autoîngrijire;

3. de gradul III, caracterizatã prin pierderea a cel puțîn jumãtate din capacitatea de muncã, persoana putând sã presteze o activitate profesionalã corespunzãtoare a cel puțîn jumãtate din timpul normal de muncã.

Criteriile și normele pe baza cãrora se face încadrarea în gradele I , II și III de invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii și asigurãri sociale.

încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisã de medicul specializat în expertizã medicalã și recuperarea capacitãții de muncã (medicul expert al asigurãrilor sociale) care activeazã pe lângã casele teritoriale de pensii (din sistemul public de pensii), în termen de 45 zile de la data înregistrãrii cererii însoțitã de documentația necesarã..

împotriva deciziei emise în conformitate cu alineatul precedent se poate face contestație în condițiile prevãzute în Legea nr. 263/2010.

Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate necontestatã în termen este definitivã.

Asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncã datoritã unei boli obișnuite sau unor accidente care nu au legãturã cu munca beneficiazã de pensie de invaliditate dacã îndeplinesc stagiul de cotizație necesar în raport cu vârsta conform prevederilor Legii nr. 263/2010.

Beneficiazã de pensie de invaliditate și asigurații care pânã la data ivirii invaliditãții au realizat cel puțin jumãtate din stagiul de cotizare necesar prevãzut prin dispozițiile Legii nr. 263/2010.

Dreptul la pensie de invaliditate se modificã sau înceteazã începând cu luna urmãtoare celei în care s-a emis decizia medicalã asupra capacitãții de muncã, decizie emisã în urma revizuirii.

Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionări de invaliditate care:

a) prezintã invaliditãți care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevãzute de lege;

c) au vârsta mai micã de pânã la 5 ani fațã de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare conform legii.

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de muncã au dreptul la indemnizație pentru însoțitor în cuantum fix. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintã 80% din valoarea unui punct de pensie și se suportã de la bugetul de stat, conf. art.77 al.3 din Legea nr. 263/2010.

Indemnizația pentru însoțitor se menține și dupã obținerea pensiei pentru limitã de vârstã pe toatã durata acordãrii acestei pensii.

La îndeplinirea condițiilor pentru pensie pentru limitã de vârstã, pensia pentru invaliditate devine pensie pentru limitã de vârstã.

Prevederile Legii nr. 263/2010 referitoare la:

– stagiul potențial;

– revizuirea medicalã;

– sancțiunile pentru neprezentarea la revizuirea medicalã;

– revizuirea medicalã la cerere;

– programele de recuperare;

– alte elemente prevãzute de lege,

aplicabile în mod corespunzãtor și în sistemul propriu al C. C. B. R.

Legislație

Pensia de invaliditate

Art. 68

(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza:

a) accidentelor de muncã și bolilor profesionale, conform legii;

b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;

c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legãturã cu munca.

(2) Beneficiazã de pensie de invaliditate, în condițiile prevãzute la alin. (1), și persoanele care se aflã în situațiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) și g).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevãzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studențîi care și-au pierdut total sau cel puțîn jumãtate din capacitatea de muncã, că urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã și marii mutilați, că urmare a participãrii la luptă pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãții din aceastã cauzã, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordã pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncã.

art. 49 alin. (1) lit. c) și g)

Art. 49

(1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diploma;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 — 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

g) a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.

(2) Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condițiile prezentei legi.

(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Situația beneficiarilor de ajutoare sociale

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Pădureni: 1 asistent social şi 1 asistent social din cadrul Centrului de zi pentru copii Pădureni.

La nivel local, există acreditare pentru următoarele servicii sociale primare: activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; activitate de informare despre drepturi şi obligaţii; măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate persoanelor în dificultate; activităţi şi servicii de consiliere; măsuri şi activităţi de prevenire sau limitare a unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

În luna aprilie 2014, la nivelul comunei Pădureni existau:

• 36 de dosare în plată VMG (75 de persoane beneficiare);

• 20 de persoane cu handicap din care: 1 cu asistent personal şi 19 cu indemnizații;

• 14 copii în plasament (PF şi AMP).

La nivelul comunei Pădureni, prin proiecte PHARE a fost construit un centru de zi pentru 30 de copii care provin din familii aflate în dificultate pentru evitarea abandonului şcolar. Aici copiii iau masă de prânz, îşi fac lecţiile, se pot odihni şi sunt ajutaţi de cadre didactice pentru a se pregăti. Seara sunt transportaţi înapoi acasă – la familie cu microbuzul.

Ultima actualizare: 14:52 | 18.06.2024

Sari la conținut