Urbanism

Nu sunt documente

Detalii referitoare la Certificatul de Urbanism

În vederea autorizării lucrărilor de construire, una dintre etape este obținerea Certificatului de urbanism, act de informare emis de administrația publică locală.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Certificatul urbanism este actul de informare emis de administrația publică locală (președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor sau comunelor) prin care:

– face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării;

– stabilește cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Cu toate că Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții specifică faptul că nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, în practică, autoritatea emitentă a Certificatului de urbanism poate cere completarea documentației cu acest act.

Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și R.G.U.), iar pentru investițiile care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale se poate întocmi și pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii.

Certificatul de urbanism se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, mentionandu-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

În situația în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obținerea autorizației de construire/desființare, acesta va fi însoțit de formularele fișelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic.

În documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligația de a încunoștința solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentației în vederea autorizării.

În acest scop, societățile furnizoare de utilități au obligația ca, pe baza de protocol încheiat cu autoritatea administrației publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări și capacități – conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată și conturile în care acestea trebuie achitate.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 luni de la data emiterii, în funcție de:
a) scopul pentru care a fost solicitat;
b) complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;
c) menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SAU A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament (poziția terenului în ansamblul localității ori al teritoriului) și/sau de importanța și complexitatea obiectivului de investiții și dacă prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării, ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face mențiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expertize:
1. studii de specialitate: de circulație, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorității de protecție a mediului);
2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau de restricții de construire (protecția zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; rețele electrice și de telecomunicații; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate și navigabile; cursuri de apă; stații meteo; surse și gospodării de apă, amenajări de îmbunătățiri funciare etc.);
3. expertize tehnice.

Pentru lucrări la construcțiile existente (reparații, consolidări, schimbări de destinație a spațiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcțiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, solicitantul, orice persoană fizică sau juridică, trebuie să depună o documentație cuprinzând:
1. * CERERE TIP (formularul-model F.1 – „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”) completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, precum și cu precizarea scopului solicitării actului;
2. CHITANȚǍ/documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie);
3. PLAN DE AMPLASAMENT sau PLAN DE SITUAȚIE ;
4. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ DE INFORMARE ACTUALIZAT;
* Aceste acte se obțin și de la Primăria comunei Pădureni – Birou Urbanism

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera în baza unei cereri care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât și elementele care definesc scopul solicitării. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Cerere

Cerere pentru prelungirea valabilității Certificatului de Urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

Odată cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

Cerere

Detalii referitoare la Autorizația de Construire

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea prevederilor legale, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, autorizația de construire se eliberează în baza unei cereri a solicitantului pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția lucrărilor care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătățiri funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

e) lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane;

f) lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;

h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire – noi și extinderi.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care adminsitratia publică locală face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării. Certificatul de urbanism se va elibera în baza unei cereri care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât și elementele care definesc scopul solicitării. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este extras din proiectul tehnic și se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul avizelor și al acordurilor cerute prin acesta, și se întocmește, se semnează și se verifică, potrivit legii.

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc și se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.

Executarea lucrărilor de construcții se poate face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Autoritatea emitentă a autorizației de construire va stabili o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situație, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilității autorizației, fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire. În situația în care caracteristicile nu se schimbă față de autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.

În situația în care în timpul execuției lucrărilor, și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, survin modificări de tema privind construcția autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație. Pentru obținerea noii autorizații de construire solicitantul va depune o documentație, elaborată cu condiția încadrării noilor propuneri în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și numai în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația inițială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism.

Documentele necesare emiterii Autorizației de Construire

Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor.

Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentației depuse la administrația publică locală, care va cuprinde:

1. *CERERE TIP: Cerere autorizație
2. Copie chitanță taxă CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE
3. * ANEXA la cererea de eliberare a Autorizației de Construcție/Desființare completată de proiectant
4. ACT PROPRIETATE ( copie legalizată)
5. CERTIFICAT DE URBANISM ( original și copie)
6. PLAN DE AMPLASAMENT (cadastru)
7. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ DE INFORMARE ACTUALIZAT
8. PROIECT AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE ( 2 exemplare în dosare separate)
9. Avizele și acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
10. B.I./ C.I. sau actele firmei – copii
* Aceste acte se obțin și de la Primăria comunei Pădureni – Biroul Urbanism

Cerere pentru emiterea Autorizației de Construire

Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor.

Pentru emiterea Autorizației de Construire este necesar să se completeze și să se depună la emitent o cerere-tip, după modelul atașat.

Cerere

Cerere pentru prelungirea valabilității Autorizației de Construire

Autoritatea emitentă a autorizației de construire va stabili o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În aceasta situație, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic.

Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilității autorizației, fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire. În situația în care caracteristicile nu se schimbă față de autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.

În situația în care în timpul execuției lucrărilor, și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, survin modificări de temă privind construcția autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație. Pentru obținerea noii autorizații de construire solicitantul va depune o documentație, elaborată cu condiția încadrării noilor propuneri în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și numai în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația inițială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism.

Cerere

Fondul de locuințe din comuna Pădureni

În comuna Pădureni fondul de locuinţe este format din 1833 unităţi, din care 1817 sunt locuinţe în proprietate majoritar privată.
În anul 2012, suprafaţa locuibilă totală din comuna Pădureni era de peste 56,6 mii mp, iar suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor era de 14,0 mp/cap locuitor. Suprafaţa locuibilă pe locuinţă este de 30,9 mp.
În anul 2012 , la nivel local au fost finalizate 4 construcţii de locuinţe din fonduri private.
În ceea ce priveşte evoluţia construcţiilor de locuinţe în ultimii cinci ani se remarcă un trend oscilant, al cărui vârf a fost atins în anul 2010 când au fost finalizate 7 locuinţe. în ultimii cinci ani toate locuinţele construite la nivel local au fost realizate din fonduri private.

Ultima actualizare: 11:58 | 2.10.2023

Sari la conținut